RODO

Wszystkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych (skargi, uwagi, sugestie) prosimy kierować na adres:
e-mail: iod@dbfo-ochota.waw.pl

lub poczta tradycyjna:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Ochota m.st. Warszawy
ul. Radomska 13/21
02-323 Warszawa
Z dopiskiem „dane osobowe”

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) (RODO) mając na uwadze Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Ochota m. st. Warszawy do celów związanych z zadaniami Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Ochota m.st. Warszawy na podstawie ustaw oraz innych przepisów prawa – informuję że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Ochota m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie ul. Radomska 13/21; 02-323 Warszawa, które reprezentuje Dyrektor.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pisząc na adres Administratora lub adres poczty elektronicznej: iod@dbfo-ochota.waw.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z zadaniami Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty-Ochota m.st. Warszawy na podstawie ustaw oraz innych przepisów prawa w tym zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w szczególności gdy dotyczy:
  1. osoby, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Dane mogą być przetwarzane m.in. do celów obsługi finansowo – księgowej szkół i placówek oświatowych.
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy m.in. w związku z realizacją zawieranych umów na usługi wykonywane na rzecz Administratora;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Działania związane z zadaniami realizowanymi na podstawie obowiązujących ustaw i innych przepisów prawa.
  4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej.
 4. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – po ustaniu celu w jakim zostały udzielone lub wycofaniu zgody.
 7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:
  • do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  • jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • do wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO,

  Z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć wszystkie bądź poszczególne prawa.

 8. Przetwarzanie danych w zależności od celu określonego w ustępie 3 jest:
  1. dobrowolne – konsekwencją nie podania danych jest np. brak możliwości udziału w rekrutacji, szkoleniu.
  2. niezbędne do realizacji umowy – konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
  3. wynika z przepisów prawa – konsekwencje związane z niepodaniem danym zostały określone w przepisach szczególnych.
 9. Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Przewiń na górę
Skip to content