Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Ochota – m.st. Warszawy

Biuro jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi finansowo – księgowej szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

DBFO Ochota - nagłówek graficzny

Statut

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXIII/416/2003
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 18 grudnia 2003 r.

STATUT
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Ochota m.st. Warszawy

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświty – Ochota m.st. Warszawy, zwane dalej „Biurem”, jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy prowadzącą obsługę finansową, administracyjną i prawną jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy wymienionych w ust. 2, zwanych dalej „jednostkami obsługiwanymi”.

2. Jednostki obsługiwane przez Biuro:

 1. Przedszkole nr 59;
 2. Przedszkole nr 61;
 3. Przedszkole nr 66;
 4. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 70;
 5. Przedszkole nr 99 im. Misia Wojtka;
 6. Przedszkole nr 100;
 7. Przedszkole nr 101;
 8. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 102;
 9. Przedszkole nr 111;
 10. Przedszkole nr 114;
 11. Przedszkole nr 176;
 12. Przedszkole nr 225;
 13. Przedszkole nr 239;
 14. Przedszkole nr 241;
 15. Przedszkole nr 248;
 16. Przedszkole nr 255;
 17. Przedszkole nr 293;
 18. Przedszkole Integracyjne nr 312;
 19. Przedszkole nr 315 im. Zbigniewa Rychlickiego;
 20. Przedszkole Integracyjne nr 404;
 21. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Grzegorza Piramowicza;
 22. Szkoła Podstawowa nr 23 im. Edwarda Szymańskiego;
 23. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 61 im. Juliana Przybosia;
 24. Szkoła Podstawowa nr 97 im. Polskich Noblistek;
 25. Szkoła Podstawowa nr 152 im. Marii Dąbrowskiej;
 26. Szkoła Podstawowa nr 175 im. Heleny Marusarzówny;
 27. Szkoła Podstawowa nr 264 im. Gabrieli Mistral;
 28. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 280 im. Tytusa Chałubińskiego;
 29. VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego;
 30. XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica;
 31. XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja;
 32. XLVIII Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego;
 33. CLX Liceum Ogólnokształcące im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”;
 34. Zespół Szkół nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego;
 35. Zespół Szkół nr 26;
 36. Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. „Kolejówka”;
 37. Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1;
 38. Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2;
 39. III Ogród Jordanowski;
 40. Młodzieżowy Dom Kultury „Ochota”;
 41. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7;
 42. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9;
 43. LXIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944;
 44. Ognisko Pracy Pozaszkolnej.

§ 2.

1. Siedzibą Biura jest m.st. Warszawa.
2. Obszarem działania Biura jest Dzielnica Ochota m.st. Warszawy.
3. Biuro może używać skrótu „DBFO – Ochota m.st. Warszawy”.

§ 3.

Czynności nadzoru nad działalnością Biura wykonuje Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Rozdział 2
Zadania i zakres działania Biura

§ 4.

Do zadań Biura należy obsługa finansowa, administracyjna i prawna jednostek obsługiwanych polegająca na:

 1. prowadzeniu rachunkowości zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości;
 2. organizowaniu wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników zatrudnionych w jednostkach obsługiwanych oraz realizacji potrąceń wynikających z obowiązków pracodawcy;
 3. ewidencjonowaniu danych o zatrudnieniu niezbędnych do przygotowania i wypłaty wynagrodzeń dla pracowników jednostek obsługiwanych;
 4. rozliczaniu średniego wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z obowiązkami ustawowymi;
 5. naliczaniu i odprowadzaniu zaliczek na podatek oraz składek z tytułu ubezpieczeń społecznych od wypłat wynagrodzeń i innych należności przysługujących pracownikom jednostek obsługiwanych;
 6. naliczaniu i odprowadzaniu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz innych wpłat i składek wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
 7. przygotowaniu danych i informacji niezbędnych do sporządzenia przez dyrektorów jednostek obsługiwanych planów finansowych;
 8. przygotowaniu materiałów niezbędnych do sporządzenia uchwały budżetowej m.st. Warszawy oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy, a także materiałów niezbędnych do wprowadzania zmian w tych dokumentach w trakcie roku budżetowego w zakresie zadań powierzonych do obsługi;
 9. sporządzaniu jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych;
 10. sporządzaniu zbiorczych sprawozdań budżetowych i finansowych;
 11. prowadzeniu działań związanych z egzekucją należności pieniężnych przypadających jednostkom obsługiwanym;
 12. obsłudze rachunków bankowych;
 13. prowadzeniu kasy;
 14. obsłudze finansowej funduszu socjalnego;
 15. obsłudze finansowej kasy zapomogowo-pożyczkowej;
 16. obsłudze finansowej rachunków wydzielonych, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);
 17. rozliczaniu wydatków ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań i projektów;
 18. przygotowywaniu zaświadczeń do celów emerytalnych i rentowych oraz innych zaświadczeń o wynagrodzeniach na wniosek pracowników jednostek obsługiwanych (emerytów, rencistów i innych osób fizycznych wnioskujących o zaświadczenie);
 19. ewidencjonowaniu operacji gospodarczych jednostek obsługiwanych w Centralnym Rejestrze Umów stosowanym w m.st. Warszawa;
 20. wdrożeniu systemów elektronicznych do ewidencji składników majątkowych jednostek obsługiwanych i wspomagających procesy inwentaryzacyjne realizowane metodą spisu z natury;
 21. prowadzeniu działań związanych z wdrożeniem i stosowaniem elektronicznego obiegu dokumentów finansowo – księgowych pomiędzy jednostkami obsługiwanymi a Biurem;
 22. przygotowaniu wzorcowych dokumentów, w szczególności regulaminów i instrukcji, niezbędnych w bieżącej działalności jednostek obsługiwanych;
 23. obsłudze prawnej, w tym obejmującej zastępstwo procesowe przed sądami oraz bieżące konsultacje prawne świadczone w szczególności w formie pisemnej, telefonicznej lub ustnej;
 24. prowadzeniu działań dotyczących systemu informacji oświatowej oraz weryfikacji z arkuszem organizacyjnym poprawności danych wprowadzonych do tego systemu mających wpływ na wysokość części oświatowej subwencji ogólnej;
 25. obsłudze finansowej projektów i programów realizowanych przez jednostki obsługiwane, które są finansowane lub współfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym w szczególności środków z Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to projektów i programów, których obsługę zapewnia Urząd m.st. Warszawy;
 26. wykonywaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia, na pisemny wniosek jednostki obsługiwanej skierowany do dyrektora Biura i na podstawie udzielonych pełnomocnictw, pomocniczych działań zakupowych, o których mowa w art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.);
 27. prowadzeniu postępowań i udzielaniu zamówień publicznych na rzecz jednostek obsługiwanych w zakresie wskazanym przez Prezydenta m.st. Warszawy na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 28. prowadzeniu ewidencji i rejestrów na potrzeby rozliczania podatku od towarów i usług zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy i wytycznymi Skarbnika m.st. Warszawy w tym zakresie;
 29. sporządzaniu comiesięcznych deklaracji na potrzeby rozliczania podatku od towarów i usług zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku od towarów i usług, zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy i wytycznymi Skarbnika m.st. Warszawy w tym zakresie;
 30. przekazywaniu danych niezbędnych w zakresie naliczania, dokonywania wypłat, rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wypłat dla osób fizycznych niebędących pracownikami jednostek obsługiwanych zgodnie z zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy i wytycznymi Skarbnika m.st. Warszawy w tym zakresie;
 31. wykonywaniu zestawień, raportów i przekazywaniu innych niezbędnych danych dotyczących scentralizowanego modelu rozliczania zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy w zakresie wypłat dla osób niebędących pracownikami jednostek obsługiwanych;
 32. zapewnienie realizacji zadań inspektora ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 33. wykonywaniu funkcji centralnego zamawiającego, o którym mowa w art. 44 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w przypadku wyznaczenia Biura do tej funkcji przez Prezydenta m.st. Warszawy w trybie art. 49 tejże ustawy.

§ 5.

1. Biuro realizuje zadania w porozumieniu z dyrektorami jednostek obsługiwanych.
2. Zasady współpracy pomiędzy Biurem a jednostką obsługiwaną określa zawarte pomiędzy nimi porozumienie.
3. Dyrektor Biura jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową oraz rachunkowość i sprawozdawczość jednostek obsługiwanych w zakresie obowiązków powierzonych uchwałą Rady m.st. Warszawy w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy wydaną na podstawie art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.).

Rozdział 3
Organizacja Biura

§ 6.

1. Biurem kieruje Dyrektor.
2. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Biura.
3. Dyrektora Biura zatrudnia i zwalnia Prezydent m.st. Warszawy.
4. Głównego księgowego zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biura.

§ 7.

1. Strukturę organizacyjną Biura oraz zakres działania i zadań poszczególnych komórek określa regulamin organizacyjny.
2. Regulamin organizacyjny ustala Dyrektor Biura w uzgodnieniu z Zarządem Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
3. Limit zatrudnienia w Biurze, uwzględniając rodzaj i zakres realizowanych zadań, określa Prezydent m.st. Warszawy po zasięgnięciu opinii dyrektora biura Urzędu m.st. Warszawy nadzorującego zadania w obszarze edukacji.

Rozdział 4
Gospodarka finansowa Biura

§ 8.

1. Biuro prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Biura jest roczny plan finansowy.
3. Biuro prowadzi sprawozdawczość i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 9.

Oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem m.st. Warszawy przekazanym Biuru do korzystania składa Dyrektor na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 10.

Biuro prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 11.

Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym do jego nadania.

Przewiń na górę
Skip to content