Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Ochota – m.st. Warszawy

Biuro jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi finansowo – księgowej szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

DBFO Ochota - nagłówek graficzny

Nabór kandydatów na stanowisko ds. obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych

DYREKTOR DZIELNICOWEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY OCHOTA
m. st. WARSZAWY

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze (1 etat)
Nazwa stanowiska: „stanowisko ds. obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych”

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • prowadzenie pełnej księgowości placówek oświatowych,
 • księgowanie dokumentów składanych przez placówki oświatowe,
 • księgowanie list płac, wyciągów bankowych i raportów kasowych,
 • wykonywanie płatności w formie przelewów bankowych,
 • stała kontrola prawidłowej realizacji przyznanego placówkom oświatowym budżetu,
 • sporządzanie jednostkowych miesięcznych i rocznych sprawozdań z wykonania, dochodów i wydatków budżetowych,
 • sporządzanie jednostkowych kwartalnych sprawozdań z wykonania, dochodów i wydatków dochodów własnych,
 • sporządzanie rocznych bilansów jednostkowych,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT,
 • stała współpraca z Dyrektorami placówek oświatowych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Warunki pracy: miejsce pracy – praca na II piętrze w budynku Biura. Bezpieczne warunki pracy. Budynek wyposażony w podjazd i platformę dla osób niepełnosprawnych. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Pomieszczenie pracy o nieodpowiedniej szerokości dojść i przejść, uniemożliwiających poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, przemieszczeniem się wewnątrz budynku, obsługą interesanta, rozmowami telefonicznymi. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022, poz. 530 t.j.),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe lub/i podyplomowe o kierunku ekonomia, finanse lub rachunkowość,
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w administracji publicznej,
 • znajomość ogólnych zasad rachunkowości,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: rachunkowości, podatków i finansów publicznych,
 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office, MS Excel,
 • mile widziana znajomość programu Vulcan,
 • umiejętność pracy w zespole, systematyczność, sumienność, komunikatywność, odpowiedzialność, odporność na stres.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej – podpisane własnoręcznie,
 • list motywacyjny – podpisany własnoręcznie ,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów w związku z niniejszym naborem (dotyczy osób posiadających staż pracy),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 530 t.j.)
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie – podpisane własnoręcznie (do pobrania poniżej),
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych– podpisane własnoręcznie (do pobrania poniżej),
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – podpisane własnoręcznie (do pobrania poniżej),
 • klauzula informacyjna (do zapoznania – link poniżej): „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niniejszej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 pkt. a)Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów w zamkniętych kopertach w Punkcie Obsługi Interesanta w siedzibie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Ochota m. st. Warszawy lub wysłanie za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do biura DBFO-Ochota m.st. Warszawy)
w terminie do 12.03.2024 r. do godz. 16.00 na adres:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Ochota m. st. Warszawy
ul. Radomska 13/21 02-323 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Oferta do pracy na stanowisko ds. obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych”

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie rozmowy.

Dokumenty do pobrania :
Druk oświadczenia.
Klauzula informacyjna.
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Nabór kandydatów na stanowisko ds. obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych
Przewiń na górę
Skip to content