Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Ochota – m.st. Warszawy

Biuro jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi finansowo – księgowej szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

DBFO Ochota - nagłówek graficzny

Stanowisko ds. prawnych (1/2 etatu)

DYREKTOR DZIELNICOWEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY OCHOTA m. st. WARSZAWY

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. prawnych 1/2 etatu

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • Zapewnienie pomocy prawnej w sprawach finansowych szkół i placówek oświatowych.
 • Zapewnienie pomocy prawnej w sprawach dotyczących zamówień publicznych.
 • Opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych, wydawanych przez Dyrektora Biura.
 • Obsługa prawna Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej i Funduszu Mieszkaniowego.
 • Zastępstwo prawne i procesowe przed sądami, organami administracji publicznej oraz innymi jednostkami i instytucjami w sprawach dotyczących Biura i placówek oświatowych
 • Stała współpraca z Dyrektorami placówek oświatowych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Warunki pracy:

Miejsce pracy – Praca na II piętrze w budynku Biura. Bezpieczne warunki pracy. Budynek wyposażony w podjazd i platformę dla osób niepełnosprawnych. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Pomieszczenie pracy o nieodpowiedniej szerokości dojść i przejść, uniemożliwiających poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Stanowisko pracy – Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, obsługą interesanta, rozmowami telefonicznymi oraz z przemieszczaniem się w terenie i wewnątrz budynku. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie, o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022 r., poz. 530),
 • wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku prawo,
 • min. 4 – letni staż pracy,
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • uprawnienie do wykonywania zawodu radcy prawnego – wpis na listę radców prawnych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office oraz Internetu,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: zamówień publicznych, finansów publicznych, prawa pracy oraz innych w zakresie obowiązującego stanu prawnego dotyczącego zakresu działań Biura i placówek oświatowych,
 • umiejętność pracy w zespole, rzetelność, dokładność, komunikatywność, odpowiedzialność, bezstronność.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
 • podpisany odręcznie list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopie zaświadczenia o wpisie na listę radców prawnych,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • pisemne oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego”,
 • podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022 r., poz. 530)..

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia 16.09.2022 r. godz. 16:00. na adres:
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Ochota m. st. Warszawy ul. Radomska 13/21 02-323 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „stanowisko ds. prawnych ½ etatu”
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 16.09.2022 r. godz. 16:00.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Pobierz oświadczenie dla kandydatów
Zapoznaj się z klauzulą informacyjną dotyczącą procesu rekrutacji.

Stanowisko ds. prawnych (1/2 etatu)
Przewiń na górę
Skip to content