Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Ochota – m.st. Warszawy

Biuro jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi finansowo – księgowej szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

DBFO Ochota - nagłówek graficzny

Stanowisko ds. ochrony danych osobowych

DYREKTOR DZIELNICOWEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY OCHOTA m. st. WARSZAWY

Ogłasza nabór kandydatów na 1 wolne stanowisko urzędnicze – ds. ochrony danych osobowych
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • prowadzenie rejestrów i dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych,
 • udział w tworzeniu i aktualizowaniu dokumentacji związanej z procesami przetwarzania danych osobowych,
 • przygotowywanie raportów i analiz dotyczących ryzyka przetwarzania danych osobowych,
 • prowadzenie szkoleń wynikających z potrzeb RODO w jednostkach oświatowych dzielnicy Ochota

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Warunki pracy:

Miejsce pracy – Praca na II piętrze w budynku Biura. Bezpieczne warunki pracy. Budynek wyposażony w podjazd i platformę dla osób niepełnosprawnych. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Pomieszczenie pracy o nieodpowiedniej szerokości dojść i przejść, uniemożliwiających poruszanie się wózkiem inwalidzkim.
Stanowisko pracy – praca przy komputerze; obsługa urządzeń biurowych; prowadzenie rozmów telefonicznych; kontakt z interesantem; przemieszczanie się wewnątrz budynku, częste wyjazdy służbowe do szkół i placówek oświatowych obsługiwanych przez DBFO. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych osobowych), znajomość ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 • znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • obywatelstwo polskie, o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530)
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe na kierunku: prawo, administracja,
 • ukończone studia podyplomowe w zakresie ochrony danych osobowych,
 • znajomość przepisów prawa oświatowego i administracji samorządowej,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office, bardzo dobra obsługa programu Excel
 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole, rzetelność, sumienność, komunikatywność, odpowiedzialność, odporność na stres.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • podpisany odręcznie list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie lub pisemne oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego”,
 • podpisana odręcznie klauzula o treści: : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 530)

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia 16.09.2022 r. do godz. 16:00. na adres:
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Ochota m. st. Warszawy ul. Radomska 13/21 02-323 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „ stanowisko do spraw ochrony danych osobowych”

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 16.09.2022 r. do godz. 16:00

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Pobierz oświadczenie dla kandydatów
Zapoznaj się z klauzulą informacyjną dotyczącą procesu rekrutacji.

Stanowisko ds. ochrony danych osobowych
Przewiń na górę
Skip to content