Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Ochota – m.st. Warszawy

Biuro jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi finansowo – księgowej szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

DBFO Ochota - nagłówek graficzny

Stanowisko – Inspektor Ochrony Danych

DYREKTOR DZIELNICOWEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY OCHOTA m. st. WARSZAWY

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze (etat 1)
Nazwa stanowiska: Inspektor Ochrony Danych

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • prowadzenie rejestrów i dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych,
 • udział w tworzeniu i aktualizowaniu dokumentacji związanej z procesami przetwarzania danych osobowych,
 • udzielanie odpowiedzi na wnioski i zapytania, informowanie, doradzanie, opiniowanie umów oraz tworzenie klauzul informacyjnych, zgód itp. w zakresie ODO na mocy przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,
 • przygotowywanie raportów i analiz dotyczących ryzyka przetwarzania danych osobowych,
 • prowadzenie szkoleń wynikających z potrzeb RODO w jednostkach oświatowych dzielnicy Ochota
 • przeprowadzanie audytów oraz monitorowanie przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych dzielnicy Ochota.

Warunki pracy:
Miejsce pracy – Praca na II piętrze w budynku Biura. Bezpieczne warunki pracy. Budynek wyposażony w podjazd i platformę dla osób niepełnosprawnych. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Pomieszczenie pracy o nieodpowiedniej szerokości dojść i przejść, uniemożliwiających poruszanie się wózkiem inwalidzkim.
Stanowisko pracy – praca przy komputerze; obsługa urządzeń biurowych; prowadzenie rozmów telefonicznych; kontakt z interesantem; przemieszczanie się wewnątrz budynku, częste wyjazdy służbowe (praca w terenie) do szkół i placówek oświatowych obsługiwanych przez DBFO. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
 • 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych osobowych), znajomość ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 • znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • znajomość procedur administracyjnych,
 • doświadczenie w opracowywaniu procedur i instrukcji w zakresie ochrony danych osobowych,
 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, co najmniej 4 letni staż pracy na takim samym stanowisku pracy lub o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.
 • dobra znajomość narzędzi MS Office, w tym w szczególności Word, Excel,
 • obywatelstwo polskie, o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530 t.j.)
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe na kierunku: prawo, administracja,
 • minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • ukończone studia podyplomowe w zakresie ochrony danych osobowych lub /i bezpieczeństwa informacji,
 • znajomość przepisów prawa oświatowego i administracji samorządowej,
 • samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność, umiejętność organizacji pracy oraz terminowego wykonywania zadań,
 • umiejętność pracy w zespole, rzetelność, sumienność, odporność na stres.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej – podpisane własnoręcznie,
 • list motywacyjny – podpisane własnoręcznie ,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy potwierdzających minimum 4 letni staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów w związku z niniejszym naborem,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego”,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 530 t.j.)
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie – podpisane własnoręcznie (do pobrania poniżej),
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych– podpisane własnoręcznie (do pobrania poniżej),
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – podpisane własnoręcznie (do pobrania poniżej),
 • podpisana własnoręcznie klauzula (do pobrania poniżej): „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niniejszej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 pkt. a)Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie lub wysłanie pocztą kompletu dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 06.06.2023 r. do godz. 16.00. na adres: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Ochota m. st. Warszawy ul. Radomska 13/21 02-323 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „ stanowisko Inspektor Ochrony Danych

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie
do 06.06.2023 r. do godz. 16.00

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy.

Dokumenty do pobrania :
Druk oświadczenia.
Klauzula informacyjna.

Stanowisko – Inspektor Ochrony Danych
Przewiń na górę
Skip to content