Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Ochota – m.st. Warszawy

Biuro jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi finansowo – księgowej szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

DBFO Ochota - nagłówek graficzny

Stanowisko do spraw płac i zasiłków

DYREKTOR DZIELNICOWEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY OCHOTA m. st. WARSZAWY

Ogłasza nabór kandydatów na dwa wolne stanowiska urzędnicze
Nazwa stanowiska: „stanowisko do spraw płac i zasiłków

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • sporządzanie list płac dotyczących wynagrodzeń ze stosunku pracy, umów zleceń i innych świadczeń związanych z zatrudnieniem,
 • prowadzenie kart wynagrodzeń,
 • dokonywanie potrąceń z list płac na rzecz ZUS, US, PPK itp.,
 • sporządzanie przelewów wynagrodzeń,
 • sporządzanie deklaracji do US i ZUS,
 • rozliczanie zwolnień lekarskich, naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz innych świadczeń wynikających z zatrudnienia,
 • stała współpraca z Dyrektorami placówek oświatowych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Warunki pracy: Miejsce pracy – Praca na II piętrze w budynku Biura. Bezpieczne warunki pracy. Budynek wyposażony w podjazd i platformę dla osób niepełnosprawnych. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Pomieszczenie pracy o nieodpowiedniej
szerokości dojść i przejść, uniemożliwiających poruszanie się wózkiem inwalidzkim.
Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, przemieszczeniem
się wewnątrz budynku, obsługą interesanta, rozmowami telefonicznymi. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022, poz. 530 t.j.),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, Ubezpieczeń Społecznych,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office i programu Vulcan – Płace,
 • umiejętność pracy w zespole, rzetelność, dokładność, komunikatywność, odpowiedzialność, odporność na stres.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej – podpisane własnoręcznie,
 • list motywacyjny – podpisane własnoręcznie ,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów w związku z niniejszym naborem,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego”,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 530 t.j.)
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie – podpisane własnoręcznie (do pobrania poniżej),
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych– podpisane własnoręcznie (do pobrania poniżej),
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – podpisane własnoręcznie (do pobrania poniżej),
 • podpisana własnoręcznie klauzula (do pobrania poniżej): „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niniejszej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 pkt. a)Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie lub wysłanie pocztą kompletu dokumentów osobiście
lub za pośrednictwem poczty w terminie do 06.06.2023 r. do godz. 16.00. na adres: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Ochota m. st. Warszawy ul. Radomska 13/21 02-323 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „stanowisko ds. płac i zasiłków

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie
do 06.06.2023 r. do godz. 16.00.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy.

Dokumenty do pobrania :
Druk oświadczenia.
Klauzula informacyjna.

Stanowisko do spraw płac i zasiłków
Przewiń na górę
Skip to content