Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Ochota – m.st. Warszawy

Biuro jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi finansowo – księgowej szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

DBFO Ochota - nagłówek graficzny

Referent/Starszy Referent/Samodzielny Referent/Specjalista/Starszy Specjalista/Główny Specjalista w Wydziale Księgowości

DYREKTOR DZIELNICOWEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY OCHOTA m. st. WARSZAWY
Ogłasza nabór kandydatów wolne stanowisko urzędnicze (1 etat)
Nazwa stanowiska Referent/Starszy Referent/Samodzielny Referent/Specjalista/Starszy Specjalista/Główny Specjalista w Wydziale Księgowości

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • prowadzenie pełnej księgowości placówki oświatowej,
 • księgowanie dokumentów składanych przez placówki oświatowe,
 • księgowanie list płac, wyciągów bankowych i raportów kasowych,
 • wykonywanie płatności w formie przelewów bankowych,
 • stała kontrola prawidłowej realizacji przyznanego placówkom oświatowym budżetu,
 • sporządzanie jednostkowych miesięcznych i rocznych sprawozdań z wykonania, dochodów i wydatków budżetowych,
 • sporządzanie jednostkowych kwartalnych sprawozdań z wykonania, dochodów i wydatków dochodów własnych,
 • sporządzanie rocznych bilansów jednostkowych,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT.
 • stała współpraca z Dyrektorami placówek oświatowych,

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Warunki pracy:

Miejsce pracy – Praca na II piętrze w budynku Biura. Bezpieczne warunki pracy. Budynek wyposażony w podjazd i platformę dla osób niepełnosprawnych. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Pomieszczenie pracy o nieodpowiedniej szerokości dojść i przejść, uniemożliwiających poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, przemieszczeniem się wewnątrz budynku, obsługą interesanta, rozmowami telefonicznymi.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie, (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1282),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • wykształcenie co najmniej średnie.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w administracji publicznej,
 • znajomość ogólnych zasad rachunkowości,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: rachunkowości, podatków i finansów publicznych,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office,
 • mile widziana znajomość programu Vulcan,
 • umiejętność pracy w zespole, rzetelność, sumienność, komunikatywność, odpowiedzialność, odporność na stres.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • podpisany odręcznie list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie lub pisemne oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego”,
 • podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz.1282 )

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia 05.02.2021 r. do godz. 16:00 na adres:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Ochota m. st. Warszawy ul. Radomska 13/21 02-323 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „stanowisko do spraw obsługi finansowo – księgowej placówek oświatowych”

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie
do dnia 05.02.2021 r. do godz. 16:00

Pobierz oświadczenie dla kandydatów

Referent/Starszy Referent/Samodzielny Referent/Specjalista/Starszy Specjalista/Główny Specjalista w Wydziale Księgowości
Przewiń na górę
Skip to content