Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok.
Sporządzony w dniu 10.01.2020 dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Ochota m.st.Warszawy

Lp.

1.

Rodzaj zamówienia (dostawy/ usługi/ roboty budowlane

Dostawa

Przedmiot zamówienia

Zakup energii cieplnej obejmujący dystrybucję i zakup energii cieplnej dla 30 szkół i placówek oświatowych w dzielnicy Ochota m. st. Warszawy

Przewidywany tryb lub inna forma udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

Orientacyjna wartość zamówienia (netto)

6 756 406,33zł

Przewidywany termin wszczęcia postępowania (kwartał/ miesiąc)

I /II kwartał 2020

Przewidywany termin realizacji zamówienia

01.07.2020 do 31.12.2022