oferty pracy

Archiwum

Stanowisko do spraw płac i zasiłków

DYREKTOR DZIELNICOWEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY OCHOTA
m. st. WARSZAWY

Ogłasza nabór kandydatów na 1 wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko do spraw płac i zasiłków

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Warunki pracy:

Miejsce pracy - Praca na II piętrze w budynku Biura. Bezpieczne warunki pracy. Budynek wyposażony w podjazd i platformę dla osób niepełnosprawnych. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Pomieszczenie pracy o nieodpowiedniej szerokości dojść i przejść, uniemożliwiających poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy - Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, przemieszczeniem się wewnątrz budynku, obsługą interesanta, rozmowami telefonicznymi.

Wymagania niezbędne:

Wymagania dodatkowe:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów

w terminie do dnia 13.08.2018 r.

na adres: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ochota m. st. Warszawy ul. Radomska 13/21 02-323 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „ Stanowisko do spraw płac i zasiłków”

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie
do dnia 13.08.2018 r.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Pobierz oświadczenie dla kandydatów